Connect with us

ข่าวเด่น

“รมว.สุริยะ”บุกชลบุรี.. ลุยส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

                        เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมกิจกรรมเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นำโดยนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

                           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นสถานที่บรรยายและฝึกอบรมกิจกรรมภายใต้โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ก้าวไกลอย่างเข้มแข็ง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ โดยมีนางสาวศลิษา ศัลยกำธร ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอิ้อง แนะนำพร้อมบรรยายสรุปศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และบรรยายถึง”มาบเอื้องโมเดล” ใน concept: “โคก หนอง นา และ บวร” เพื่อปรับใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9

                         นายภัครธรณ์ เทียไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองชายทะเลตะวันออกที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ” จากเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนาสู่เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว ปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมปรับเปลื่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู้เศรษฐกิจอุตสหากรรม เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตร 1,228,692 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของพื้นที่จังหวัด มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 4,875 โรงงาน มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 291,171 คน มีเงินลงทุนจำนวน 867,880.16 ล้านบาท

      สำหรับการเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนำมาพัฒนาในพื้นที่นี้เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลให้กับชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดชลบุรีให้สามารถยกระดับโครงการสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

       นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสหากรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินภารกิจ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในไทย โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสหากรรม ได้ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและหน่วยงาน โดยให้จัดตั้ง กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยกระดับและปรับบทบาทของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นศูนย์การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และริเริ่มโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมรูแบบใหม่หลายโครงการ ที่เน้นการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ้นค้าเกษตร ตั้งแต่การสร้างนักธุรกิจเกษตร การเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล การยกระดับการแปรรูป มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการนำพี่น้องผู้ประกอบการ เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย และการทำตลาดสมัยใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้วประเทศ ตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

        สำหรับการจัดงาน “เกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันนึ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างของการต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมด้วยกลไกลการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ของเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งแต่การพัฒนาเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การนำเสนอธุรกิจการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ซื้อ ตลอดจนการทำตลาดแนวใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น และแนวทางการพัฒนาที่องค์กรอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการต่อยอด และขยายผลการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ปริญญา เทศสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี …………………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.