Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรม “วันเก็บเกี่ยวข้าว” ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom application

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันเก็บเกี่ยวข้าว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนากร กฤษณชาญดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันเก็บเกี่ยวข้าว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนากร กฤษณชาญดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช กล่าวรายงานพร้อมทั้งเป็นผู้นำสาธิตการเกี่ยวข้าวและการฟาดข้าว

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย และให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมสืบสานและเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของนักศึกษาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รวมทั้งจิตอาสาสังกัดคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว หรือที่เรียกว่า “ดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของ “ชาวเกษตรบางพระ” ยังคงดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น เป็นกุศโลบายในการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรม ณ แปลงนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดให้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom application ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอีกด้วย

โต บางแค…………. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.