Connect with us

ข่าวเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯศรีราชา จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 24

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

วันนี้ (26 พ.ย.63) ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ 24 พร้อมพิธีลงนก็ามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม เพื่อเป็นประเพณีปฏิบัติและเป็นวัฒนธรรมอันดีงามให้บุคลากรและนิสิตได้รำลึกถึง การก่อตั้งขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ตร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยา เขตศรีราชา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กล่าวรายงาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนคณะ ด้วยดีตลอดมา

และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับ นิสิต การฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก การวิจัย และการบริการวิชาการ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภายใต้โครงการบริจาครถยนต์ไฟฟ้านิสสันเพื่อ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ รองประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยทางบริษัทได้บริจาครถยนต์นิสสัน ลีฟ รถยนต์ พลังงานไฟฟ้า เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 1 คัน ให้กับทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาระบบยานยนต์ไฟฟ้า และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยและ พัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ นิสิตปริญญาโท-เอก การฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนิสิตและ ผู้สนใจทั่วไป

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระชัย เชาว์ขาญกิจ กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การรับนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา สนับสนุนงานวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อเสนับสนุนการศึกษาให้กับคณาจารย์และนิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราขา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Axel Berse, CE0 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การรับนิสิตเข้าฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา การทำงานวิจัย ร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ คณาจารย์และนิสิต

โต บางแค ……….. เรียเรียง / เกรียงไกร-สมจิตร สิงหไพศาล ………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.