Connect with us

ข่าวเด่น

กรมทางหลวงชนบท เตรียมศึกษา โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และ ถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

        วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องประธานชุมชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

            สืบเนื่องจาก การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยการสนับสนุนให้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามผังระบบคมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการและการก่อสร้าง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อรับฟังและรวบรวมประเด็นปัญหาหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่จะดำเนินโครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดในลำดับต่อไป

 นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการพัฒนา “โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนแยกสาย ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ประกาศในเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 และเป็นเส้นทางสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเมือง ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรหนาแน่นในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 ในการนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาของการศึกษาของโครงการ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะช่วยให้การพัฒนาโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ชัดเจน และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการประชุมการปฐมนิเทศโครงการในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของโครงการ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้เหมาะสมต่อไป

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันประกอบไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางกรมทางหลวงชนบท และคณะที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ รับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากฐานศักยภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในประเด็นของโครงข่ายการเดินทางทางถนนในการเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้การเดินทางมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย และบรรเทาปัญหาจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขตเมืองชลบุรี เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาตามศักยภาพดังกล่าว รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

         ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://chonburi-urbanplan.com/ หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และ ฉ50

      โต บางแค ………… เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.