Connect with us

ข่าวเด่น

กรมทางหลวงชนบท เตรียมศึกษา โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และ ถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

        วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องประธานชุมชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

            สืบเนื่องจาก การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยการสนับสนุนให้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามผังระบบคมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการและการก่อสร้าง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อรับฟังและรวบรวมประเด็นปัญหาหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่จะดำเนินโครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดในลำดับต่อไป

 นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการพัฒนา “โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนแยกสาย ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ประกาศในเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 และเป็นเส้นทางสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเมือง ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรหนาแน่นในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 ในการนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาของการศึกษาของโครงการ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะช่วยให้การพัฒนาโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ชัดเจน และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการประชุมการปฐมนิเทศโครงการในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของโครงการ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้เหมาะสมต่อไป

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันประกอบไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางกรมทางหลวงชนบท และคณะที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ รับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากฐานศักยภาพเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในประเด็นของโครงข่ายการเดินทางทางถนนในการเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้การเดินทางมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย และบรรเทาปัญหาจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขตเมืองชลบุรี เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาตามศักยภาพดังกล่าว รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

         ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://chonburi-urbanplan.com/ หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และ ฉ50

      โต บางแค ………… เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.