Connect with us

เศรษฐกิจ

GPC จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

GPC จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

       เมื่อเร็วๆนี้ ( 23 พ.ค. 65 ) ที่ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อการศึกษาและจัดทํา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ โดยมี นายเรืองวิทย์ ศรันยคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด,ผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบัง,สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง,ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

            และในเวลาต่อมา  นายเรืองวิทย์ ศรันยคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด ได้เดินทางไปเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ายเรืองวิทย์ ศรันยคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด

            ตามที่ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด มีแผนพัฒนา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ ซึ่งเป็นโครงการที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาท่าเทียบเรือเอฟ 1 และท่าเทียบเรือเอฟ 2 ในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี บนพื้นที่ประมาณ 688 ไร่ความยาวหน้าท่ารวมทั้ง 2 ท่า ประมาณ 2,000 เมตร การดำเนินโครงการดังกล่าว เข้าข่ายประเภทโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนด

โครงการกิจการหรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ระบุให้โครงการท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 300 เมตร ขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไปยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยว ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท GPC จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของโครงการในครั้งนี้

            นางรังสิยา กมลพนัส ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางโครงการได้นําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางในการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังประเด็นข้อห่วงกังวล ข้อห่วงใยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและได้นำข้อคิดเห็นข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะจากประชาชนมาประกอบการศึกษาในการจัดทํารายงานของโครงการฯ

สําหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานของโครงการและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มีความครบถ้วนเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด

โต  บางแค ……….. เรียบเรียง /  ยืนยงค์ ยินดีทรง ( โจ  ลำน้ำปิง ) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.