Connect with us

เศรษฐกิจ

AIS5G เปิดแนวความคิด ให้ กับนิสิตรุ่นใหม่

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

AIS 5G เปิดแนวความคิดให้กับนิสิตรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมประกวดแผน IMC ภายใต้โครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber

จากการดำเนินกิจกรรมประกวดแผน IMC ภายใต้โครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber ของเอไอเอสนั้น วัตถุประสงค์เพื่อเปิดแนวความคิดให้น้องๆนิสิตรุ่นใหม่ชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์แผนการตลาด และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียน ไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการปลูกฝังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมกันนี้ เอไอเอส อยากให้สังคมไทยได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของ ภัยไซเบอร์ และหยุดพฤติกรรมการบูลลี่กันในสังคมที่เป็นอยู่

โดยกิจกรรมจะให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้คิดและออกแบบแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC ภายใต้โจทย์ 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.ร่วมสร้างสังคมอุ่นใจ อยู่อย่างปลอดภัยในโลก Cyber และ 2.หยุดรังแกบนโลกออนไลน์ หยุดพฤติกรรมร้าย Cyberbully ทั้งนี้กิจกรรมได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือน กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

18 ตุลาคม 2564 (วันนี้) นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค – ภาคตะวันออก เอไอเอส และรองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ ได้ร่วมกัน มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจ Cyber ภายใต้โจทย์ 2 หัวข้อ คือ 1.ร่วมสร้างสังคมอุ่นใจ อยู่อย่างปลอดภัยในโลก Cyber และ 2.หยุดรังแกบนโลกออนไลน์ หยุดพฤติกรรมร้าย Cyberbully  ให้กับ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี

โครงการ Bring Your Ultimate Marketing Idea by AIS อุ่นใจCyber เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการจัดการประกวดแผนการตลาด IMC ให้กับนิสิตชั้นเรียนในรายวิชาการจัดการการตลาด ของนิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 โดยมีผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการดังกล่าว และคุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้ นิสิตที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้จะได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์แผนการตลาด และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการปลูกฝังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

โต บางแค ……………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.