Connect with us

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดอบรมเติมความรู้ ในการดับเพลิง ให้กับ แพทย์ พยาบาล ฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งไม่เกิดความตระหนกตกใจหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากอบรมภาคทฤษฎีแล้วผู้ร่วมอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการซักซ้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัย ที่ถูกต้อง หากประสบเหตุการณ์จริง ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น

เนื่องจากถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้ว บุคลากรที่มีความรู้จะไม่เกิดความตกใจ และสามารถช่วยระงับเหตุการณ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โต  บางแค ………… เรียบเรียง  / สมภพ  มะลิลา ( ป๊อป  บูรพานิวส์ ) ……..รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.