Connect with us

การเมือง

เทศบ้านเมืองบ้านสวน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

        วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาบรรยายพิเศษอีกด้วย

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

          ตามนโยบายการพัฒนาเมืองบ้านสวนของคณะผู้บริหารได้บริหารงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ประชาชน เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีผู้นำภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และหากผู้นำเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างเครือข่ายในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

         นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร สามารถนำมาปรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีมุมมองที่หลากหลายจากการศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 265 คน

  สำหรับการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” จากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน” หลังจากเสร็จการอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานแบบพักค้างที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

        นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป็นการให้โอกาสแก่คนในชุมชนได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง ยังเป็นการใช้ศักยภาพของชุมชน ในการเกื้อหนุนให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมในหลายๆด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมืองการปกครอง การสร้างความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคในชุมชน เป็นต้น ประกอบกับแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีแนวทางสำคัญ คือ การสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมาโดยตลอด

         สำหรับเทศบ้านเมืองบ้านสวนมีประชากรจำนวน 69,000 กว่าคน มี 47 ชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เทศบาลเมืองบ้านสวนได้เสริมสร้างผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ทันต่อกระแสสังคมต่อไป

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์ ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.