Connect with us

เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม จับมือ Nedo โชว์ต้นแบบการจัดการซากรถยนต์ครบวงจร

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การ NEDO โชว์บิ๊กโปรเจกต์ครั้งสำคัญของประเทศดัน “โครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” (End of Life Vehicle : ELV Project) เน้นการบริหารจัดการซากรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งนำอุตสาหกรรมไทยสู่ BCG โมเดลอย่างมีศักยภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ewffewfewfewfee

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว เป็นแนวทางหลักในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้รถ EV ที่ได้มีการตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี พ.ศ.2573 ไว้ที่ 30% ของการผลิตรถยนต์ในไทย  เพื่อเป้าหมายในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ การจะนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบนั้น  ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กันไป คือการคำนึงถึงการบริหารจัดการชิ้นส่วนรถยนต์หมดอายุใช้งานอย่างครบวงจรเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะเปลี่ยนมาใช้รถ EV ตามแผนที่วางไว้นั้น จำเป็นต้องมองถึงการจัดการซากรถเก่าที่จะเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำวัสดุชิ้นส่วนต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

วันนี้ ( 22 มี.ค.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น(NEDO) จัดพิธีเผยแพร่ผลสำเร็จและเยี่ยมชมสถานที่ ELV ที่ดำเนินการรีไซเคิลชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ELV Project เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ ไปสู่ BCG โมเดลอย่างมีศักยภาพ และเกิดผลในเชิงปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม  ที่โรงแรมโอ๊ควูด แอนด์ เรสสิเด้นท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถิติจำนวนรถจำแนกตามอายุรถทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันประเทศไทย มีรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ทุกประเภท รวม 5,688,384 คัน ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการซากรถยนต์อย่างถูกวิธี ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) จึงผลักดันโครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ (End of Life Vehicle) หรือ ELV โปรเจกต์  โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562  และถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญของประเทศในการบริหารจัดการซากรถยนต์อย่างเป็นรูปธรรมและถูกหลัก โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งไทยและญี่ปุ่น และได้รับความร่วมมือจากบริษัท Toyota Tsusho Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายงานจากองค์การ NEDO ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสาธิตการนำเครื่องตัดซากรถยนต์มาใช้ที่โรงงาน กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) ซึ่งถือว่าเป็นการนำเครื่องจักรประเภทนี้มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศ และนับว่าเป็นการจัดการซากรถยนต์อย่างถูกวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของกระบวนการจัดการซากรถยนต์จะเป็นการดำเนินการอย่างครบวงจร  จะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน (ELV) การรื้อชิ้นส่วนยานพาหนะ  ตลอดจนการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้หากไม่ได้รับการดำเนินการที่ถูกต้องจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนซากอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ELV โปรเจกต์ จะผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลและหมุนเวียนทรัพยากร เกิดเป็นชิ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม อาทิ เหล็ก ยาง พลาสติก และโลหะมีค่าที่สกัดได้จากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจุบันโรงงาน กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 จังหวัดชลบุรี มีการตั้งเป้าการกำจัดซากชิ้นส่วนให้ได้สูงสุด 20 คันต่อวัน เทียบเป็นน้ำหนักของชิ้นส่วนมากกว่า 25 ตัน เพื่อใช้เครื่องจักรในการรื้อถอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถดึงเอาทรัพยากรที่มีค่าออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้  ELV โปรเจกต์ จึงเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยภายใต้ยุค New Normal ที่ชูแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ซึ่งบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

โต บางแค …………. เรียบเรียง / สุรศักดิ์ ศรีนันทวงศ์ ………………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.