Connect with us

เศรษฐกิจ

สุดยอด..บริษัทยูนิไทยฯ รับรางวัลสถานประกอบการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุนทร กองรักษเวช ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566 CSR-DIW Continuous Award 2023 พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงานชุมชนสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566  ณ ห้องจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชน รวมถึงกลุ่มสตรีในชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อมโลหะ ให้แก่เยาวชนในชุมชน การส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กลุ่มสตรี และพัฒนาสินค้าในชุมชนโดยรอบบริษัท เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19  รวมถึงการทำงานร่วมกับกลุ่มประมงในพื้นที่ ในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำ การขยายพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล และการร่วมมือกันดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.