Connect with us

การเมือง

สภานครแหลมฉบัง พร้อมใจอนุมัติเงิน 110 ล้าน จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อพี่น้องชาวแหลมฉบัง

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

             เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวันชัย พุ่มเมือง ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง น.ส.น้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

              ทั้งนี้ในที่ประชุมสภา เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) จำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในรอบใหม่นี้อีกครั้ง

              นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ทางเทศบาลนครแหลมฉบังตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันโรคติดต่อข้างต้น ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีจำนวนทั้งสิ้น 89,457 คน ทั้งนี้ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล้าว ต้องฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็มต่อคน คาดว่าใช้งบประมาณในการจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นประมาณ 110,000,000 บาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐบาล

เพื่อให้บริการและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ได้รับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น ซึ่งในปัจจุบันนี้งบประมาณด้านสาธารณสุขของเทศบาลฯ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงเห็นควรขออนุมัติสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสม ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทุกคน ได้ลงมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมดังกล่าว

                                    โต  บางแค ……… เรียบเรียง  /  ชำนาญ  ใจเอื้อ (โก๊ะ  เก้าชีวิต) ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.