Connect with us

ข่าวเด่น

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED และ เชฟรอน จับมือ สภากาชาดไทย พัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education  (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science:  สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 ร่วมมือสภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1 อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ชลบุรี โดยผู้ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ผู้ลงนาม)  นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (พยาน )  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผู้ลงนาม)  ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พยาน )  นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (ผู้ลงนาม) และ  นางสาวนลินลักษณ์ พุ่มหิรัญ เจ้าหน้าที่อาวุโส โครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  (พยาน)

 การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร เพื่อยกระดับทักษะการทำงานแก่เยาวชนในตลาดแรงงานให้สูงขึ้น รวมทั้งลดอัตราการออกเรียนกลางคัน โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED  ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ   ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ระยะที่ 2 จะมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้า ด้วยการฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคมและหน่วยงานทางการศึกษา

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education / ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามมติ ครม. ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council หรือ SEAMEC) ของกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน ภารกิจหลักเพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา พร้อมให้คำเสนอแนะแก่ผู้กำหนดนโยบายใน 11 ชาติอาเซียน  ปัจจุบัน โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 มุ่งเน้นส่งเสริมและให้ข้อแนะนำถึงการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงจัดทำวิจัยเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายทางการศึกษาและแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวว่า ในนามของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยเพื่อพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ด้านการดูแลสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อมทั้งวิชาการและทักษะอาชีพ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและผู้สนใจต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ลดอัตราการออกเรียนกลางคัน พร้อมทั้งฝึกทักษะและให้ความรู้ในด้านอาชีพที่สำคัญ สร้างประสบการณ์ให้เยาวชนและผู้สนใจรู้จักกับโลกการทำงาน

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดำเนินโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด จะมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคมและหน่วยงานทางการศึกษา ในความร่วมมือครั้งนี้ SEAMEO STEM-ED มีบทบาทที่สำคัญตาม MOU ดังนี้  1) ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย รับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 2) จัดค่ายกิจกรรมเพื่อการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม  3) พัฒนากิจกรรม/หลักสูตรเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานของการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Job Ready Skills)   4) จัดหาสถานที่ฝึกงาน จัดสอบประเมินทักษะ จัดหางานที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน เช่น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามตามความต้องการของสถานประกอบการ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ได้เชื่อมโยง ศูนย์ SEAMEO STEM-ED กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  สภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหารเชฟรอนเป็นอย่างสูง ที่ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้และทักษะด้านสะเต็ม รวมถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21  ตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารสภากาชาดไทยในการสร้างความร่วมมือกันในครั้งนี้ รวมถึง บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กลุ่มมาสเตอร์เชฟ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ภาษา และการสื่อสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)

   นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

            นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นร่วมงานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ในครั้งนี้

นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล
ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

             ตามที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ได้ตกลงร่วมมือกันในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาลที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี (Smart Caregive) และนักปรุงอาหารที่เข้าใจหลักโภชนาการ (Smart Nutritionist) โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ในโอกาสนี้  จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด นายแพทย์ชัชวาล กล่าวในที่สุด

โต บางแค ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.