Connect with us

ข่าวเด่น

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED และ เชฟรอน จับมือ สภากาชาดไทย พัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education  (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science:  สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 ร่วมมือสภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1 อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ชลบุรี โดยผู้ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ผู้ลงนาม)  นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (พยาน )  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผู้ลงนาม)  ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พยาน )  นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (ผู้ลงนาม) และ  นางสาวนลินลักษณ์ พุ่มหิรัญ เจ้าหน้าที่อาวุโส โครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  (พยาน)

 การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร เพื่อยกระดับทักษะการทำงานแก่เยาวชนในตลาดแรงงานให้สูงขึ้น รวมทั้งลดอัตราการออกเรียนกลางคัน โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED  ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ   ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ระยะที่ 2 จะมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้า ด้วยการฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคมและหน่วยงานทางการศึกษา

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education / ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามมติ ครม. ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council หรือ SEAMEC) ของกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน ภารกิจหลักเพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา พร้อมให้คำเสนอแนะแก่ผู้กำหนดนโยบายใน 11 ชาติอาเซียน  ปัจจุบัน โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 มุ่งเน้นส่งเสริมและให้ข้อแนะนำถึงการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงจัดทำวิจัยเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายทางการศึกษาและแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวว่า ในนามของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยเพื่อพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ด้านการดูแลสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อมทั้งวิชาการและทักษะอาชีพ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและผู้สนใจต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ลดอัตราการออกเรียนกลางคัน พร้อมทั้งฝึกทักษะและให้ความรู้ในด้านอาชีพที่สำคัญ สร้างประสบการณ์ให้เยาวชนและผู้สนใจรู้จักกับโลกการทำงาน

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดำเนินโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด จะมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคมและหน่วยงานทางการศึกษา ในความร่วมมือครั้งนี้ SEAMEO STEM-ED มีบทบาทที่สำคัญตาม MOU ดังนี้  1) ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย รับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 2) จัดค่ายกิจกรรมเพื่อการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม  3) พัฒนากิจกรรม/หลักสูตรเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานของการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Job Ready Skills)   4) จัดหาสถานที่ฝึกงาน จัดสอบประเมินทักษะ จัดหางานที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน เช่น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามตามความต้องการของสถานประกอบการ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ได้เชื่อมโยง ศูนย์ SEAMEO STEM-ED กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  สภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหารเชฟรอนเป็นอย่างสูง ที่ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้และทักษะด้านสะเต็ม รวมถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21  ตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารสภากาชาดไทยในการสร้างความร่วมมือกันในครั้งนี้ รวมถึง บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กลุ่มมาสเตอร์เชฟ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ภาษา และการสื่อสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)

   นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

            นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นร่วมงานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ในครั้งนี้

นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล
ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

             ตามที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ได้ตกลงร่วมมือกันในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาลที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี (Smart Caregive) และนักปรุงอาหารที่เข้าใจหลักโภชนาการ (Smart Nutritionist) โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ในโอกาสนี้  จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด นายแพทย์ชัชวาล กล่าวในที่สุด

โต บางแค ………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.