Connect with us

สังคมทั่วทิศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 66..

นางสาวกรวรรณ เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนิรันดร์ พิทักษ์มงคล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการ สถานศึกษา  และคณะครู ให้การต้อนรับ

               วันนี้ (15 มี.ค. 67) ที่  ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  นางสาวกรวรรณ เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนิรันดร์ พิทักษ์มงคล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา  และคณะครู เข้าร่วมในพิธี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันกับสถาบัน ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้จัดการเรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ประกอบด้วย สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานการขาย ได้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2551 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ สาขางานการโรงแรม โดยจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 และได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2561 สำหรับปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 46 คน

โต  บางแค ………… เรียบเรียง / สมภพ  มะลิลา …………. ภาพ-ข่าว

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.