Connect with us

ข่าวเด่น

รมว.อว.เยี่ยมชม มทร.อุเทนถวาย และ ให้นโยบายนำไปปฏิบัติ..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม และมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม และมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ และร่วมสักการะองค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับปลูกต้นพยูง จำนวน 1 ต้น รวมทั้ง คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 การมอบนโยบายเพื่อยกระดับหลักสูตร ในความเชี่ยวชาญของศาสตร์ ทางด้านวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ทาง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ให้ไว้ เป็นแนวทาง จากการเยี่ยมชม

คือ ความชื่นชมในการสืบสาน รักษาคุณค่าจิตวิญญาณวิชาชีพช่าง ของสถาบันการศึกษาที่มีประวัติยาวนาน จากจุดเริ่มต้นของโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย และมุ่งหวังให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ ตอบโจทย์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเข้มแข็งทางวิชาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์ด้านวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก…………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.