Connect with us

ข่าวเด่น

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯเปิดปาฐกถาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ” ณ มทร.ตะวันออก

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นววัตกรรม  เดินทางมาเป็นประธานปาฐกถาในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ” ณ มทร.ตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ  เพื่อ ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นววัตกรรม  และ พันเอกตรีพจน์  โพธิสอน ฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นววัตกรรม 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นววัตกรรม  ปาฐกถาในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ”

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความเคารพรัก เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนรักหวงแหน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดไป โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะประเทศไทยของเราเป็นประเทศเดียวในโลก ที่ได้เรียกระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยต่อท้ายด้วยคำว่า “อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ด้วยเหตุผลพื้นฐานมาจากรากฐานของสังคมไทย ที่เคารพเทิดทูน “สถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งประชาชนชาวไทยได้รับการปลูกฝัง ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจุบัน พระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวไทย ทั้งทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดแม้ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤต พระมหากษัตริย์ก็ทรงช่วยให้ชาติรอดพ้นจากวิกฤตทุกครั้ง เราชาวไทยจะต้องร่วมใจกันปกป้องดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เพื่อให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นววัตกรรม เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูง ด้านการบริหาร การจัดการการบิน RMUTTO Airline และเข้าชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 และรับชมการสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน(Inflight Safety Demonstration)

และในช่วงบ่าย นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริการ  โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง  ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูง ด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline และเข้าชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 และรับชมการสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน(Inflight Safety Demonstration) โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ    มทร.ตะวันออก และพูดคุยแลกเปลี่ยน ทัศนคติ การบริหารงาน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ เครื่องบิน MD-80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โต บางแค …………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.