Connect with us

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2563 ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


โดยเมื่อเวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โดยมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ผลภักดี รองอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจริยะเมธากร รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ดร.กฤษฎา อนันต์กาล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ โซ่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี นายฆณการณ์ ภัณณิพงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และ ประชาชนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี โดยรวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 1,255,694.94 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์ )

ปุณณภา เหลื่อมล้ำ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.