Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก วางมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา ผ่อนผัน / ยกเว้น / เยียวยา / นศ.ที่ได้รับผลกระทบ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการผ่อนผัน ยกเว้น เยียวยา ทำประกัน จัดหาแทปเลต ให้กับนักศึกษา ได้มีการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการกลับมาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ยังไม่คลี่คลายทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดำเนิน และการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ แต่การศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ทางสถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ด้วยการเรียนออนไลน์ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรต่างได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี จึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

            เมื่เร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563  จัดให้มีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัย มีการออกประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเน้นย้ำให้บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งตามประกาศที่รัฐบาลแจ้งมาอย่างเคร่งครัด โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังต่อไปนี้

 1. ผ่อนผันการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนเงิน 1,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  ส่วนที่เหลือให้ชำระครบเต็มจำนวน  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2564 2. ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564   3. เยียวยาค่าหอพักนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี จำนวนครึ่งหนึ่ง ของภาคการศึกษาที่ 3/2562 ภาคการศึกษา 1/2563  และภาคการศึกษา 2/2563  4. การทำประกันโควิดให้กับนักศึกษา ทุกระดับชั้น และทุกชั้นปี และบุคลากรทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  5. จัดหาหน้ากากผ้า และสเปรย์การ์ดให้กับ นักศึกษาและบุคลากร ทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  

                6. จัดให้มี HOTLINE COVID -19 สายด่วนเฉพาะกิจ  สอบถามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   7. เพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับ ONLINE  กับนักศึกษา ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ 8. กำหนดมาตรการและวางแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้ยืมอุปกรณ์กลับไปทำงานได้ และกำหนดการช่วงเวลาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน การเข้า – ออกงาน เพื่อลดการเดินทาง มาพร้อมกัน เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสเชื้อ  9. ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่  ตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากาก ก่อนเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง  10. ทำความสะอาด  ภายในอาคารปฏิบัติงาน อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา ทุกจุดทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ทุกเขตพื้นที่ 11. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ให้กับบุคลากรและนักศึกษา   

                     นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการจัดหาแท็ปเลต ให้นักศึกษา ใช้ในการเรียน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้สำหรับอาจารย์ใช้ในการสอนด้วย

โต  บางแค………….. เรียบเรียง / สุรศักดิ์  ศรีนันทวงศ์ (หนึ่ง) ………….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.