Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกัญชา สมุนไพรไทย นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และ ที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง นายชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

ม.ราชมงคลตะวันออก โชว์ผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากความร่วมของภาครัฐและเอกชน พร้อมส่งมอบผลผลิตให้กับ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (23 ธ.ค.64) ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง นายชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชน

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์

พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ระหว่างศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับโรงพยาบาลคูเมือง พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชา กัญชง ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส  จำกัด

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า จากความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งด้านสถานที่องค์ความรู้และบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนระดับประเทศและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในยุคที่วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก เป็นอีกหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจด้านการวิจัย และการผลิตพืชสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค เกิดภูมิปัญญาร่วมกับการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการขับเคลื่อนสมุนไพรทางเลือกเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน

ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการเชื่อมโยงหน่วยงานจัดการศึกษาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันกำหนดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากผลิตต่างๆ จากกัญชา ผลผลิตและผลงานที่ผ่านมาของศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด ที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน นำองค์ความรู้และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกและเพาะเลี้ยงพืชกัญชา ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกมีผลผลิตของดอกกัญชาสายพันธุ์ CBD charlotte ‘s Angle และ Skunk Haze ที่เป็นสายพันธุ์อัตลักษณ์พิเศษคือมีปริมาณสาร C80 สูง มีคุณภาพในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามเป้าหมาย และพร้อมส่งมอบช่อดอกให้กับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานเครือข่ายทางการแพทย์ ที่เป็นความร่วมมือนำช่อดอกกัญชา ไปพัฒนาสู่ตำรับยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

นอกจากความสำเร็จทางด้านการปลูกและผลิตผลช่อดอกกัญชาในวันนี้ ในระยะต่อไป ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังมีเป้าหมายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ไปสู่กลุ่มผู้สนใจโดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอเชียมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชงภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ของทางมหาวิทยาลัย สานต่อพันธกิจศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ให้ตอบโจทย์ทางด้านวิชาการและการบริการความรู้ขับเคลื่อน “กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจชุมชุน” ได้อย่างยั่งยืน

โต บางแค …………. เรียบเรียง / เกรียงไกร – สมจิตร สิงหไพศาล ………..รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.