Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (Online : New Normal)

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 2 จ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 2 จ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การอบรมออนไลน์ (Online) เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด (Online : New Normal) แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM พร้อมบันทึกวีดีโอ (VDO) เพื่อจัดทำสื่อองค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

โต บางแค………….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.