Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก จัดพิธีลงนาม MOU กับ เทคนิคบางแสน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 64) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน  ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างกรอบแนวคิด สำหรับการพัฒนา หลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา

และอนุมัติเพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต   ด้านเกษตรศาสตร์และทัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและสนับสนุนกาพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดยมี  ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานรองศาสตราจารย์ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นายชาคริต รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากทั้งสององค์กรให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง921 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โต บางแค……….. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.