Connect with us

ข่าวเด่น

ประกาศตั้ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 อย่างเป็นทางการ บนเนื้อที่ 1.3 พันไร่ รองรับ EEC

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ (15 พ.ค. 63)  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกาศจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง  ลงนามโดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยเนื้อหาระบุว่า  เป็นการสมควรให้จัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง ในท้องที่ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง / ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย และ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับ มติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 จึงประกาศจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง”  โดยกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง / ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย  และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ประกาศ ณ  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2563

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.