Connect with us

ข่าวเด่น

ปตท. เปิด คลังก๊าซฯ คลังน้ำมันฯ ต้อนรับชุมชนและสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2/67

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ที่ คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันนี้ (19 มิ.ย.67) ที่คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ระยะดำเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ นี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง

สำหรับในวันนี้ เป็นครั้งที่ 1 ของปี 2567 ที่ ปตท. ได้มีโอกาส เปิดบ้านให้ประชาชน สื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ที่เกิดขึ้นช่วงระยะดำเนินการ ของเดือน มกราคม – มิถุนายน ปตท. ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่เป็นไปตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามมาตรการ EA ให้กับหน่วยงานผู้อนุญาต ผู้แทนชุมชน และ กลุ่มประมง ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่มีต่อโครงการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานอันจะสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการฯ อยู่ร่วมกับชุมชนและกลุ่มประมงโดยรอบได้อย่างยั่งยืน

โต บางแค …………. เรียบเรียง / ธนกร สุขศรี (เต้ย)……….. ภาพ / ขวัญฤทัย พุ่มพันธชาติ (ข้าว)…………… ข่าว

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.