Connect with us

การเมือง

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุม รับฟังปัญหา ความต้องการของคนพิการฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็น ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยมี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

           ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็น ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ และรับฟังปัญหาความต้องการของคนพิการในชุมชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้คนพิการได้มีอาชีพ มีงานทำ สามารถพึ่งพาหรือช่วยเหลือตนเองได้

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

        นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า ในโอกาสให้เสนอแนวทางให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการ ได้เข้าถึงสิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 35 (3) (7) ซึ่งในปี 2565   โดยในเขตความรับผิดชอบเทศบาลเมืองศรีราชา มีคนพิการในชุมชนมีทั้งหมด จำนวน 357 คน ซึ่งยังขาดโอกาสเข้าถึงในการประกอบอาชีพ ดังนั้น เทศบาลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนทุกกลุ่ม จึงเห็นควรให้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

โต บางแค……… เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ ( กิ๊ฟ ไม้ด่าง ) ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.