Connect with us

สังคมทั่วทิศ

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในนามของท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้าน โครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต ที่ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่ ห้องประชุม1อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในนามของท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้าน โครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต

ซึ่ง ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารรวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นสำคัญ

เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบังได้ตระหนักถึง การให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนโดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ซึ่งการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีประสบการณ์ในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมด้านภาษากับครูภาษาอังกฤษ โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้นและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก (EEC) แม้ว่าในปีนี้ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทั่วประเทศ แต่ท่าเรือแหลมฉบังยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนรวมทั้ง ยังคงสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โต บางแค ……… เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.