Connect with us

ข่าวเด่น

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน โดยว่าจ้างครูเจ้าของภาษาสอนเอง หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี งบประมาณเกือบ 3,150,000 บาท

            วันนี้ (22 พ.ย.) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วย นางพรทิพา ชมพูนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง และ คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ว่าที่ ร.ต.รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังฉบัง 

            ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

            โดยเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

            พร้อมทั้งให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา เพื่อจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี

            สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน จึงเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 3,150,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต

โต บางแค ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.