Connect with us

การเมือง

ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะหฺ์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาส..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบหมายให้ นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนบ่อวิน ตามโครงการสงเคราะหฺ์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย

             เมื่อเวลา13.30น.(31พ.ค.2565) ที่กองทุนบ้านเขาหิน หมู่6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบหมายให้ นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ไปมอบถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะหฺ์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้วยโอกาสให้กับ  ชุมชนบ่อวิน  โดยในปัจจุบัน จำนวนผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าคนปกติ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  

ตลอดจนขาดการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทาง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดย กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565ขึ้น  เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลให้แก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน ให้ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชนบ่อวินอีกด้วย 

            โดยในครั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้วยโอกาส จำนวน 40 คน ในชุมชนบ่อวิน โดยมี นายสุทธิ นาคสิน,นายวิมล จันทร์ยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน นายชูชาติ ภู่ทอง ประธานชุมชนบ่อวิน ร่วมกับ นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้วยโอกาสในชุมชนบ่อวินในครั้งนี้ ด้วย

โต บางแค ………… เรียบเรียง / ชำนาญ ใจเอื้อ ( โก๊ะ แมวเก้าชีวิต ) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.