Connect with us

ท่องเที่ยว

ททท.คุมเข้มการจัดงาน เพื่อป้องกัน COVID-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการจัดและสนับสนุนกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสนับสนุนมาตรการด้านการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

               ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้มีมติประกาศให้โรค COVID – 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตัว และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ททท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันการระบาด โดยบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 หรือจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีประกาศแจ้งว่าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง ดังนี้

               1. ลักษณะและรูปแบบของการจัดกิจกรรม 1.1 สถานที่การจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่เปิด Outdoor มีอากาศถ่ายเทสะดวก 1.2 การเลือกสถานที่จัดกิจกรรม ควรหลีกเลี่ยงจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 1.3 ความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่แออัด และมีการกระจายตัว รวมทั้งมีระยะห่างของแต่ละพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 1.4 ลักษณะของกิจกรรมควรเน้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลท้องถิ่น 1.5 การจัดกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการสัมผัส เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ  1.6 ให้พิจารณาการเข้าร่วมงานของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยให้หลีกเลี่ยงการเชิญชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง และสงวนสิทธิ์ไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมงาน เว้นแต่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกิน 14 วัน

               2. แนวทางในการปฏิบัติ  2.1 ผู้จัดงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 2.2 มีการลงทะเบียนและจัดเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  2.3 มีการประชาสัมพันธ์ Guideline การปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงาน ทั้งก่อนและภายในบริเวณงาน

2.4 จัดให้มีมาตรการรองรับในกรณีที่พบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19

               ทั้งนี้ ททท. มีสิทธิ์ตรวจสอบความพร้อมของการจัดกิจกรรมก่อนวันงานได้ โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า การจัดกิจกรรมไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมด

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม  3.1 ให้นำหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 มาพิจารณาเป็นเกณฑ์พิจารณาสนับสนุน  3.2 ในกรณีที่ ททท. พิจารณาตอบรับให้การสนับสนุนแล้ว  – ผู้จัดงานไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนทั้งหมด  – ผู้จัดงานไม่ได้ดำเนินการ หรือจัดไม่ครบตามที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น  ถ้าสิ่งที่ไม่ครบหรือไม่มีนั้น เป็นข้อสาระสำคัญ หรือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ หรืออาจเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมด 3.3 ในกรณีที่ ททท. ยังไม่ได้ออกหนังสือตอบรับการสนับสนุนให้แก่ผู้จัดงาน ททท. จะพิจารณารูปแบบการจัดงานตามข้อ 1 และข้อ 2 โดย ททท. มีสิทธิ์ตรวจสอบความพร้อมของการจัดกิจกรรมก่อนวันงาน และขอสงวนสิทธิ์บอกยกเลิกการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งหมดกรณีตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

               นอกจากนี้ ททท. ยังได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติทั้งแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงได้ร่วมกับภาคเอกชนสร้างความมั่นใจผ่านการดำเนินงานแคมเปญ “ซ่อมสร้าง” ด้วยการร่วมจัดทำระบบดาวอ้างอิงมาตรฐานการรักษาความสะอาดในโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ โดยเน้นความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยมาเป็นอันดับแรก

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.