Connect with us

สังคมทั่วทิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาจัดพิธี มอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

“โต หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ทาง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ในครั้งนี้

เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงผลิตผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาล สำหรับช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายวิชาทฤษฎี ๑๔ รายวิชา และรายวิชาปฏิบัติ ๕ รายวิชา ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน ผ่านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การดูแล ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยในวัยต่าง ๆ ณ หอผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเด็ก ในโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ตลอดจนฝึกประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการในชุมชน

ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกำลังหลักคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญทางด้านวิชาการหรือการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๑๒ รุ่น ก็เป็นงานหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับบริการในชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ได้รับการดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

โต บางแค …………… เรียบเรียง / หมู บางแสน …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.