Connect with us

สังคมทั่วทิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาจัดพิธี มอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

“โต หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ทาง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ,นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ ในครั้งนี้

เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงผลิตผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาล สำหรับช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายวิชาทฤษฎี ๑๔ รายวิชา และรายวิชาปฏิบัติ ๕ รายวิชา ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน ผ่านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การดูแล ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยในวัยต่าง ๆ ณ หอผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเด็ก ในโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ตลอดจนฝึกประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการในชุมชน

ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกำลังหลักคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญทางด้านวิชาการหรือการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญาการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๑๒ รุ่น ก็เป็นงานหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับบริการในชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ ได้รับการดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

โต บางแค …………… เรียบเรียง / หมู บางแสน …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.