Connect with us

เศรษฐกิจ

คณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee)..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

คุณพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และคุณสุภาภรณ์  โสติกะพันธ์ ประธานคณะทำงาน CSRและECO จัดประชุม คณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมโมริโนะ

เมื่อวันนี้ (15 ก.พ. 66)   คุณพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และคุณสุภาภรณ์  โสติกะพันธ์ ประธานคณะทำงาน CSRและECO จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมโมริโนะ

โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมกเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาสนด้าน Eco และ CSR รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำแผน Ecoและ CSR ต่อไป

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.