Connect with us

เศรษฐกิจ

กลุ่มไทยออยล์ ส่งมอบปอดแห่งใหม่ ของชาวแหลมฉบัง เพื่อให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสวนสาธารณะ  พร้อม ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง และ นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครเทศบาลแหลมฉบัง พร้อมกับ ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะ 60 ปี ไทยออยล์ – นครแหลมฉบัง

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมมือกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง” เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชาวแหลมฉบัง  พร้อมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ให้กับ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) มอบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ให้กับ โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยมี นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ

            วันนี้ ( 7 ก.ค.) นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสวนสาธารณะ  พร้อม ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครเทศบาลแหลมฉบัง ตัวแทนประธานชุมชนรอบโรงกลั่นทั้ง 23 ชุมชน นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะ 60 ปีไทยออยล์ – นครแหลมฉบัง และพิธีส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ให้กับ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

            นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) กล่าวว่า  ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและดำเนินงานครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์ ร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง” เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ตอกย้ำการเติบโตเคียงคู่ชุมชนของกลุ่มไทยออยล์มาตลอด 60 ปี

            โดยกลุ่มไทยออยล์ ได้มีแนวคิดหลักในการก่อสร้างสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง โดยเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มนุษย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ผ่านสัญลักษณ์ 60 ปีของบริษัทฯ ที่เป็นรูปทรงโมเลกุลที่เชื่อมถึงกัน สอดคล้องกับความประสงค์ที่ต้องการให้สวนฯ แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ทุกช่วงกลุ่มวัย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และแทนความร่วมมือสามประสานระหว่างไทยออยล์ – เทศบาลนครแหลมฉบัง – ชุมชน ที่บริษัทฯได้ยึดมั่นเสมอมา

นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี
นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครเทศบาลแหลมฉบัง
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

            นอกจากนี้ สวนฯ แห่งนี้ ยังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมาตลอด บนพื้นฐานของหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะเน้นการใช้ทรัพยากรให้ประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และนำกลับมาใช้ใหม่  ซึ่งมีการออกแบบให้สวนฯ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์บางส่วน การรดน้ำด้วยระบบรดน้ำอัตโนมัตสปริงเกอร์ เพื่อประหยัดน้ำ หรือการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงกลั่นมาผลิตเป็นวัสดุทำทางเดินภายในสวนฯ  มีการออกแบบต้นไม้ภายในสวนฯ เพื่อเป็นพฤกษศาสตร์ศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่นครแหลมฉบังอีกด้วย

คณะสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำทีมโดย นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมฯ

            ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน             นอกจากนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์)  ขนาดกำลังการผลิต 80.24 กิโลวัตต์ ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยมี นายแพทย์ราเมศร์  อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และนำผลประหยัดค่าไฟฟ้ามาดำเนินโครงการต่อยอดสร้างประโยชน์กับสังคม ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือก ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

โต บางแค………… เรียบเรียง / เกรียงไกร สิงหไพศาล – สมจิตร น้อมล้อม……….รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.