Connect with us

เศรษฐกิจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เมื่อวานนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เร่งสร้างแกนนำเกษตรกรเป็นครูบัญชีอาสา ถ่ายทอดความรู้การบันทึกบัญชีควบคู่การบันทึกกระบวนการผลิตสินค้า ช่วยเกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ณ นงนุช เทรดดีชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ


นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หนุนครูบัญชีอาสาถ่ายทอดความรู้การทำบัญชี ช่วยวางแผนการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าของเกษตรกร ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 230 คน ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน โครงการสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ นโยบายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนครูบัญชีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการสร้างครูบัญชีเพิ่มเติม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกร ให้ได้รับความรู้ในการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย วางแผนการใช้จ่ายเงิน วางแผนประกอบอาชีพ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริการตลอดจนประสบผลสำเร็จ


ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ จำนวน 7,630 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นับเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายต่อไป


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อยกระดับความาสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายของการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งสร้างแกนนำเกษตรกรเป็นครูบัญชีอาสา โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านจัดทำบัญชีและการนำบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต พร้อมขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนของตนเองและพื้นที่ต่างๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การบัญชี และช่วยขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรต่อไป
โต บางแค …………. เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์ …..ภาพ/ข่าว

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.